Vilkår

1. Partene

1.1. Isbre Media AS (heretter kalt IB) og kunden (heretter kalt Kunden)

2. Produkter/tjenester

2.2. IB leverer ulike produkter og tjenester i hovedsak relatert til ulike markedsaktiviteter på internett og eventuelt andre tjenester ikke definert her, blant annet gjennom tredjeparter ved behov. Markedsaktiviteter kan være alt fra websider, nettbutikker, hosting / webhosting, landings-sider, digital markedsføring som eksempelvis annonsering, ect.

2.3 Ved bruker av IB sine hosting / webhosting tjenester, samtykker også Kunden til å akseptere vilkår, priser og juridiske betingelser som fremgår av våre leverandører.

3. Ordrebestilling/bekreftelse – Levering av produkt/tjeneste

3.1. Det er Kundens ansvar at IB mottar juridisk korrekt og nødvendig informasjon om Kunden, inkludert tilleggsinformasjon Kunden ønsker å ha publisert, her under, men ikke begrenset til, logo, bilder og lignende. IB er ikke ansvarlig for feil eller mangler i publiserte opplysninger. Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet som publiseres som en del av avtaleforholdet.

3.2. Kunden er ansvarlig for at informasjon og annonsemateriell forholder seg til gjeldende lovverk, samt ikke på noen som helst måte krenker tredjeparts rettigheter. Det gjøres oppmerksom på at ved bruk av godkjennings-merker, eller annet kopibeskyttet eller regulert materiale, er det kun bedrifter med offentlig godkjenning/autorisasjon som har tillatelse til å være representert med dette som går under Kunden sitt ansvar.

3.3. IB selger ikke Googles produkter, men kan bistå ved oppsett dersom dette er avtalt. Dersom Kunde har bestilt bistand ved oppsett av Google-produkter kan IB bestille Google koder på kundens vegne. Kunden er selv ansvarlig for å videresende Google-koder til IB så snart Kunden har mottatt disse. Om kjøper ikke har mottatt kodene innenfor normal leveringstid (1-3 uker) er det Kundens ansvar å kontakte Google for å få disse tilsendt. IB er tredjepart, og har således ingen mulighet til å ha direkte kommunikasjon på vegne av Kunden med Google.

3.4. Kunden innestår for at avtalen er inngått av bemyndiget person i Kundens virksomhet.

4. Avtaleinngåelse

4.1. Avtalen blir inngått mellom daglig leder eller selger og Kunde på, e-post, møte, sms eller telefon. Avtalen er et abonnement av produkt/tjeneste fra IB med de priser og rabatter som er angitt, hvis ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

4.2. Ved fornyelse av avtalen legges de til enhver tid gjeldene prisene til grunn. Gjeldene priser vil sendes Kunde på forespørsel og må aksepteres for ny avtaletid.

4.3. Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med de gjeldene avtalevilkårene som til enhver tid befinner seg i link vedlagt i tilbud eller skriftlig avtale. IB forbeholder seg retten til å endre avtalevilkårene dersom IB finner dette nødvendig, til enhver tid.

4.4. Kunde plikter å gjøre seg kjent med at det i henhold til norsk lov ikke er noen angrefrist på kjøpte produkter og tjenester når både kjøper og selger er bedrifter.

5. Kundeservice

5.1. Kunden har under hele avtaleperioden rett til å endre eller legge til innhold i publiserte produkter/tjenester. Dette gjøres med innloggingsinformasjon som sendes etter forespørsel fra kunde, etter ønske fra Kunde etter fremvist utkast etter avtaleinngåelse. Kunde har alltid eget ansvar for egen løsning og eget innhold.

5.2. Kunden kan henvende seg til kundeservice ved ønske om endring på produkter/tjenester, IB kan derfor fakturere gjeldene satser som ekstra kostnad om ønskelig.

5.3. Kunden kan ikke kreve kundeservice på kunde sine premisser. Hvis Kunde forespør kundeservice, har IB rett til fakturere gjeldene priser for ekstra arbeid om ønskelig.

5.4. Om Kunde forespør kundeservice, har IB rett til å avslå kundeservice om ønskelig. IB kan fritt velge selv om det skal gjøres kundeservice, eller ikke og eller i hvilken grad. Kunde har ikke krav på kundeservice eller reklamasjon på arbeid IB utfører.

6. Erstatning/Ansvar

6.1. IB fraskriver seg et hvert ansvar for direkte og/eller indirekte tap som følge av feil, forsinkelser eller potensiell omsetning.

6.2. IB fraskriver seg et hvert ansvar for direkte og/eller indirekte tap som Kunden har påført produkt/tjeneste.

6.3. Kunden skal holde IB skadefri for alle krav fra tredjepart som måtte oppstå som følge av Kundens informasjon som blir benyttet i IB sine produkter/tjenester.

6.4. IB garanterer ikke for antall visninger, klikk, ordre, trafikk, nedetid eller potensiell omsetning.

7. Informasjon om kunde/markedsaktiviteter

7.1. Kunde samtykker til at all kundeinformasjon lagres i IB sin database. IB kan bruke denne informasjonen til ulike markedsaktiviteter som passer inn. Også hvis eventuell avtaletid opphører.

8. Betaling

8.1. Kunden er forpliktet til å betale det vederlag/faktura som fremgår av avtalen. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

8.2. Kunden vil bli belastet det til enhver tid gjeldende fakturagebyr.

8.3. Kunden betaler de til enhver tid gjeldene priser for de tjenester IB tilbyr om ikke annen fremgår skriftlig i tilbud/avtale.

8.5. Kunden plikter å gjøre IB oppmerksom på eventuell endring av adresse eller andre opplysninger. IB står fritt til å sende post/faktura til sist oppgitte forretningsadresse, eller Kundens oppgitte forretningsadresse eller epostadresse.

9. Rettigheter ved overdragelse

9.1. IB forbeholder seg retten til å fritt kunne transportere rettigheter og forpliktelser under denne avtale helt eller delvis til en tredjepart.

10. Avtaleforhold

10.1. Avtaleforholdet er beskrevet i disse avtalevilkårene samt pris ved inngått avtale mellom IB og Kunden.

10.2. Avtalene gjelder for enten avtalt periode med kunde eller 12 måneder.

10.3. Avtaler blir ikke automatisk fornyet, men fulgt opp etter avtaletid hvorpå avtalen eventuelt fornyes for nye 12 måneder med aksept fra Kunden.

10.4. IB har rett til å si opp avtalen eller kundeforhold og alt ansvar med umiddelbar virkning, ved mislighold fra kunde sin side. Dette kan gjelde og begrenser seg ikke til, blant annet; utilgjengelighet, forsinkelser på svar av henvendelser fra IB, forsinkelser på tilsending av innhold, manglende betaling på faktura, konflikter, tvister, trakassering eller personangrep.

10.5. For å sikre at avtaleforholdet mellom IB og Kunden ikke sies opp av en tredjepart uten Kundens faktiske samtykke, og at det er Kunden selv som sier opp avtalen (j.fr. avtalevilkår 9.3), må Kunden selv si opp avtalen ved kjøpe ut avtalens økonomiske verdi fra IB.

10.6. IB eier alle materielle og immaterielle rettigheter på produkter/tjenester under avtaletid, om ikke annet er skriftlig spesifisert med Kunden, og kan disponere produkter/tjenester til IB sine markedsaktiviteter.

11. Betalingsbetingelser:

11.1. Faktura sendes ut først når det er inngått en avtale. Avtaleinngåelsen anses for gjennomført når kunden aksepterer per fax, telefon, SMS, epost tilbud/invitasjon eller at kontrakt er signert – Alle priser er oppgitt med og uten mva. IB kan også benytte salg av faktura til et eksternt selskap som kan drive inn fordringen på vegn av IB.

11.2. Fakturering skjer med en gang etter avtale er inngått, om ikke annet er avtalt, og med 14 dagers betalingsfrist, om ikke noe annet er avtalt med Kunden, per måned. Dette gjelder også etter eventuell fornyelse.

11.3. Produkt/tjeneste kan også kjøpes ut fra Kunde, ved å betale for hele avtaletiden sin økonomiske verdi for IB, når som helst.

11.4. IB forbeholder seg retten til å overdra kundefordring til tredjepart.

11.5. Omkostninger ved eventuelle purringer, påminnelser, inkassovarsel eller inndrivelse av utestående beløp, vil bli belastet Kunden i sin helhet. Ved manglende betaling innen 28 dager etter forfall, vil total utestående faktura oversendes til inkasso og dermed føre til øvrige omkostninger for Kunden.

11.6. Ved utelatt betaling kan IB overdra fordring til inkasso av eget valg som vil være ansvarlig for innkreving av utestående beløp.

11.7. IB bruker ekstern inkasso-partner.

12. IB sine rettigheter og plikter

12.1. IB forbeholder seg retten til å endre på sine produkter eller tjenester i forhold til den retning som IB ser det som hensiktsmessig å gå.

12.2. IB forbeholder seg retten til å endre disse avtalevilkårene dersom dette ses som nødvendig.

12.3. IB anser Kunden for å ha akseptert disse vilkårene ved inngåelse av en avtale med IB.

13. Eventuelle tvister

13.1. Ved tvister mellom Kunden og IB vil bli avgjøres etter norsk rett. IB har verneting i Oslo.